Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s § 18,odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s „Pravidly pro zajištění přístupu k informacím“ ze dne 20. 3. 2000.

Počet podaných žádostí o informace

Obec neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informace.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

Nebyla uložena žádná sankce.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově obecního úřadu a na elektronické úřední desce.