1/2001 O místních poplatcích

Obec Podmokly


 


VYHLÁŠKA
č. 1/2001
O místních poplatcích.


platná v území obvodu obce Podmokly


Obecní zastupitelstvo obce Podmokly schválilo dne 5.1.2001 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h), § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:


Oddíl I.
Základní ustanovení


Čl. 1


Obec Podmokly vybírá tyto místní poplatky: 1. poplatek ze psů

 2. poplatek za užívání veřejného prostranství

 3. poplatek ze vstupného

Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Podmoklech.


Oddíl II.
Poplatek ze psů


Čl. 2
Předmět poplatku


Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.


Čl. 3
Poplatník


Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.


Čl. 4
Oznamovací povinnost 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 30 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa 6 měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle Čl. 9.

 2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 30 dnů od jejího vzniku.

 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. 

Čl. 5
Identifikace psů


Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa,     i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 7 dnů.


Čl. 6
Sazba poplatku činí ročně 50,- Kč za každého psa.


Čl. 7
Osvobození 1. Poplatek se neplatí ze psů:


  1. užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů průkazek ZTP/P

  2. kteří patří obecnímu úřadu a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 30. 01. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

 3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

 2. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 9
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný do 30.dubna kalendářního roku.


 


 


 


Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství


Čl. 10
Předmět poplatku


Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.


Čl. 11
Veřejné prostranství


Za veřejné prostranství se považují náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), autobusové zastávky a další obecní pozemky v intravilánu obce, pokud k nim není sjednán nájemní vztah, apod.


Čl. 12
Poplatník 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.

 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13
Oznamovací povinnost 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zahájení užívání veřejného prostranství. 

 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. 

 


 


 


 


 


 


 


 


Čl.14
Sazby poplatku


Sazby poplatku činí:1. Za použití veřejného prostranství i umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží:

a) za trvalé umístění

70,- Kč/měs./m2

b) za krátkodobé používání na vyhraženém místě
(vyhražené prostory určí přímo dohodou předem obecní úřad Podmokly)

20,- Kč/den/m2

c) za umístění předzahrádek sloužících k občerstvení (paušální sazba)

5,- Kč/týden/m2

2.Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení o ploše

max. 1 m2

50,- Kč/měs.

3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení

a) lešení podchodné do 10 m délky (bez ohražení)

50,- Kč/týden

b) stavební zařízení (mimo buňky) do 100 m2

100,- Kč/týden

c) stavební zařízení (mimo buňky ) nad 100 m2 za každých dalších 50 m2

100,- Kč/týden

d) stavební buňky přechodně

20,- Kč/m2/týden

e) výkopy do 10 m2

50,- Kč/týden

f) výkopy nad 10 m2 za každých 5m2

50,- Kč/týden

4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

a) nákladní auto

1 000,- Kč/měsíc

 

  Přívěs

500,- Kč/měsíc

b) souprava návěsová

1 500,- Kč/měsíc

 

  samotný návěs

500,- Kč/měsíc

c) Osobní auto (žadatel zajistí vyznačení a údržbu veř. prost.)

200,- Kč/měsíc

d) plátěná garáž nebo kovová přenosná garáž

100,- Kč/měsíc

5. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparku a jiných obdobných atrakcí

a) do 500 m2

1 000,- Kč/týden

b) nad 500 m2 za každých dalších 100 m2

300,- Kč/týden

6) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě obytného domu, nebo skládky pevných paliv přes limit 48 hodin

5,- Kč/m2/týden

7) V ostatních případech (např. burzy)

10,-Kč m2/den


Čl. 15
Osvobození


Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 1. akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

 2. akce, jejichž výtěžek je určen na charitatvní a veřejně prospěšné účely

 3. vyhražení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní

 


 


Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.


Čl. 17
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný: 1. při placení v hotovosti do 15 dnů ode dne ukončení užívání

 2. poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku

 


Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného


Čl. 18
Předmět poplatku


Předmětem poplatku je vstupné na akce kulturní, sportovní, prodejní a akce obdobného charakteru.


Čl. 19
Poplatník


Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.


Čl. 20
Oznamovací povinnost 1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.

 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, RČ nebo IČO. 

 3. Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Čl. 21
Sazby poplatku


Sazba poplatku ze vstupného činí: 10% z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturní akce komerčního charakteru, sportovní a prodejní akce včetně akcí obdobného charakteru.


 


 


 


Čl. 22
Osvobození


Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny: 1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

 2. veškeré kulturní nebo sportovní akce pořádané místními organizacemi                             ( SDH Podmokly a AK Podmokly )

Čl. 23
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný v hotovosti do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.


 


Oddíl V.
Ustanovení společná a závěrečná


Čl. 24 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

Čl. 25


Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 26 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 27


Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.


Čl. 28


Tímto se ruší vyhláška Obce Podmokly o místních poplatcích, ze dne 1.2.1995.


Čl.29
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího schválení obecním zastupitelstvem, tj. 5.1.2001.


 Petr Pavlíček

Ing. Václav Kotál

Starosta obce

Místostarosta