3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Obec Podmokly vydává v souladu s § 84 odst. 1. písm. i) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a §17 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „ vyhláška “ ).


 


VYHLÁŠKA


Č. 3/2001


o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


 


Čl. 1


Obecná ustanovení


  1. Tato vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen nakládání s odpady ), včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob.

  1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Podmokly trvalý pobyt a dále pak pro fyzické , které mají na území obce Podmokly ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

  1. Tato vyhláška je dále závazná pro původce stavebních odpadů na území obce Podmokly – právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání v rozsahu, jak je dále v této vyhlášce stanoven.

  1. Oprávněnou osobou v rozsahu této vyhlášky je firma RUMPOLD s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČO: 61778516.

 


Čl. 2


Nakládání s odpadem a sběrné nádoby


  1. Nakládání s odpady, které mají původ z činnosti fyzických osob zajišťuje za poplatek stanovený ve vyhlášce obce Podmokly o místních poplatcích obec Podmokly prostřednictvím oprávněné osoby. Odstraňování a přepravu stavebního odpadu si jako placenou službu zajišťuje fyzická osoba, které tento odpad vznikl a to prostřednictvím smluvně sjednané oprávněné osoby. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako komunální odpad, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

  1. Komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, které je možno uzavřít a při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadává.

  1. Sběrnými nádobami jsou:

a)      typizované nádoby ( popelnice ), typizované kontejnery, velkoobjemové kontejnery a PE pytle, odsouhlasené Obecním úřadem


b)      sběrné nádoby pro tříděné druhy odpadu, které musí být barevně odlišeny a zřetelně označeny pro jaký druh odpadu jsou určeny


 


 


 


  1. Komunální odpad z domácností se ukládá do sběrných nádob uvedených v Čl. 2 bod 3 písm. a) a tříděné druhy odpadu – sklo, plasty  a papír do zvláštních sběrných nádob uvedených v Čl. 2 bod 3 písm. b), a to na určených místech obce Podmokly.

  1. Místa k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu:

a)      pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena sběrná místa, která zřizuje obec Podmokly a provozuje oprávněná osoba.


b)      nebezpečné složky komunálního odpadu mohou ve sběrných místech bezplatně odkládat fyzickém osoby, které mají na území obce Podmokly trvalý pobyt a dále pak fyzické osoby, které mají na území obce Podmokly ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.


c)      sběr železného šrotu zajišťuje obec Podmokly minimálně 1x ročně.


  1. Přeprava komunálního odpadu pro fyzické osoby je u sběrných nádob  podle Čl. 2 bod 3 písm. a) prováděna 42 x za rok, u písm. b) je prováděna dle potřeby, nejméně však 2x ročně.

  1. Zakazuje se:

a)      ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob


b)      dávat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební odpad, uhynulá zvířata, kafilérní odpady z potravinářských prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel a tuků ze zařízení veřejného stravování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu


c)      do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadu ukládat jiné druhy komunálního odpadu


 


Čl. 3


Stanoviště sběrných nádob


  1. Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích před rodinnými nebo bytovými domy nesmí způsobovat hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků. průjezdnost místních komunikací nebo negativně ovlivňovat své okolí.

 


Čl. 4


Povinnosti fyzických osob


 


1.      Umožnit přístup k sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování


 


2.      Udržovat nejbližší okolí a samotné stanoviště sběrných nádob v čistotě


 


3.      Sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se dali jejich kryty uzavřít


 


4.      Do sběrných nádob na shromažďování separovaných látkových složek komunálního odpadu ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny


 


 


 


5.      Ukládat objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů umístěných ne veřejném prostranství


 


6.      V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit poplatek ve výši, jak jej v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy stanovuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích


 


Čl. 5


Povinnosti vlastníka nebo správce bytového domu


 


1.      Určit po dohodě s oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob


 


2.      Udržovat čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob a v jejich okolí a na veřejném prostranství, pokud je toto stanovištěm sběrných nádob


 


3.      Informovat fyzické osoby bydlící v bytovém domě a ustanovení této vyhlášky


 


4.      Zpřístupnit stanoviště sběrných nádob k provedení přepravy komunálního odpadu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem dohodnuté


 


Čl. 6


Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu


 


1.      Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobem v této vyhlášce určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů


 


2.      Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu:


a)      určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad. Který produkují a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením takového místa vždy ve stanoveném termínu, nejméně však ročně a dále zajištění odvozu oprávněnou osobou.


 


 


Čl. 7


Nakládání se stavebním odpadem

 


1.      Stavební odpad vznikající na území obce Podmokly při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů osoby provádějící v souladu s obecně závaznými právními předpisy činnost nakládání s odpady, pokud není stavební odpad přímo přepravován z místa jeho vzniku k využití nebo odstranění.


 


 


 


 


 


 


2.      Přepravu kontejnerů naplněných stavebním odpadem je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, k ohrožování bezpečnosti a zdraví osob, k neoprávněnému záboru veřejného prostranství a k nepříznivému estetickému vlivu na prostředí v obci.


 


Čl. 8


Poplatek za nakládání s odpady


 


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho placení stanovuje obecně závazná vyhláška obce Podmokly o místních poplatcích.


 


Čl. 9


Sankce


 


Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


 


Čl. 10


Závěrečná ustanovení


 


kontrolní činnost nad dodržováním této vyhlášky, včetně kontroly, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech, zajišťuje Obecní úřad.


 


Čl. 11


Účinnost


 


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


 


 


 


 


 


 


 


___________________________                            ______________________________


Petr Pavlíček - starosta obce                                       Ing. František Plánský - místostarosta